Klantenservice

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepassing

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

    Abonnee: de natuurlijke persoon die met Cineville een overeenkomst, zoals bedoeld onder Abonnement, heeft gesloten; Abonnement: de schriftelijke overeenkomst tussen BACP en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van Filmvertoningen die door de Bioscopen worden aangeboden, zulks tegen maandelijkse betaling onder de hieronder omschreven voorwaarden; BACP: de SC Belgian Arthouse Cinema Pass, waarvan de maatschappelijke zetel in Brussel is gevestigd; Bioscoop: een bij BACP aangesloten bioscoop; Abonnementsgeld: de kosten voor het Abonnement, welke kosten door de Abonnee zijn verschuldigd; Cineville Pass: een door BACP aan de Abonnee verstrekte fysieke pas, die dient als bewijs van het Abonnement; Filmvertoning: iedere reguliere filmvertoning in een Bioscoop. Hieronder zijn in ieder geval niet begrepen besloten voorstellingen, filmmarathons, 3D voorstellingen en enkele festivals en andere evenementen; Klantenservice: de klantenservice van BACP, te bereiken via e-mail via service@cinevillepass.be; Toeslagen: kosten welke niet inbegrepen zijn in de Filmvertoning, zoals - maar niet beperkt tot - toeslagen voor 3D voorstellingen, 3D bril, D-BOX, Dolby Cinema, XD en Dolby Atmos. Deze Toeslagen staan vermeld op de beschrijving van elke Vertoning en zijn te betalen bij de Bioscopen.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van het Abonnement en zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen BACP en de Abonnee. De Abonnee erkent derhalve dat door het afsluiten van een Abonnement deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaard worden.

1.3. BACP behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van geringe aard in de Algemene Voorwaarden worden zonder nadere handeling door de Abonnee aanvaard. Het staat de Abonnee vrij om deze gewijzigde voorwaarden niet te accepteren. Ook staat het de Abonnee vrij schriftelijk aan te geven de overeenkomst te willen beëindigen. In dat geval eindigt de overeenkomst van rechtswege op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, mits het annuleringsverzoek voor deze datum door de Klantenservice is ontvangen. Bij gebreke van een annuleringsverzoek voordat de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden, wordt de Abonnee geacht de nieuwe Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

1.4. Indien een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zal worden verklaard, dan zal dat de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

Artikel 2. Inhoud en gebruik van de Pass

2.1. Het Abonnement is persoon en niet overdraagbaar. De Abonnee dient in het bezit te zijn van zijn/haar/hun Pass wanneer hij/zij/hen naar de bioscoop gaat en op verzoek van het personeel bij het controlepunt. De Abonnee dient op eerste verzoek van het personeel van de Bioscoop zijn/haar/hun identiteit te kunnen aantonen door het tonen van zijn/haar/hun identiteitskaart of een ander geldig en leesbaar identiteitsbewijs.

2.2. BACP verstrekt aan de Abonnee een fysieke Pass met daarop de naam van de Abonnee, de ingangsdatum van het Abonnement en een pasfoto. Deze gegevens dienen door de Abonnee ten tijde van het (online) bestelproces aan BACP te zijn aangeleverd. De Pass dient als bewijs van het Abonnement.

2.3. Het Abonnement geeft de pashouder het recht op toegang tot iedere reguliere Filmvertoning in een Bioscoop, behoudens in het geval er geen plaatsbewijzen meer beschikbaar zijn voor de Filmvertoning.

2.4. BACP behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren die niet de vereiste verplichte informatie en documenten bevat of die een pasfoto bevat waarmee de aanvrager niet kan worden geïdentificeerd. BACP behoudt zich tevens het recht voor een aanvraag te weigeren van een persoon wiens vorige Abonnement reeds is beëindigd wegens een schending van de Algemene Voorwaarden, in het bijzonder wegens fraude of wanbetaling. BACP behoudt zich tevens het recht voor een aanvraag te weigeren van een Abonnee die in de afgelopen twaalf maanden ten minste tweemaal van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt.

2.5. De Abonnee dient voor iedere te bezoeken Filmvertoning op vertoon van de Pass een toegangsbewijs te halen bij de Bioscoop waar de Filmvertoning plaatsvindt. Het afgehaalde toegangsbewijs is slechts geldig in combinatie met de Pass.

2.6. De Abonnee heeft op vertoon van de Pass recht op één toegangsbewijs per Filmvertoning.

2.7. Het toegangsbewijs kan maximaal anderhalf uur (1u30) voor de aanvang van de Filmvertoning worden afgehaald bij de kassa van de Bioscoop waar de Filmvertoning plaatsvindt.

2.8. Een toegangsbewijs voor een volgende Filmvertoning kan pas worden opgehaald een half uur (30 minuten) na begin van de Filmvertoning waarvoor reeds een toegangsbewijs is opgehaald.

Artikel 3. Duur en opzegging

3.1. De minimale periode voor het aangaan van een Abonnement bedraagt vier volledige kalendermaanden. Het Abonnement kan na het verstrijken van de periode van vier volledige kalendermaanden bij BACP worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn, met dien verstande dat het Abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

3.2. Overeenkomstig de artikelen VI.47 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht heeft de Abonnee een termijn van 14 dagen vanaf de datum van inschrijving om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van een boete, mits het Abonnement niet is gebruikt. Na deze periode of indien het Abonnement is gebruikt, kan de Abonnee geen gebruik meer maken van dit recht en kan hij zijn Abonnement uitsluitend beëindigen met toepassing van het bepaalde in punt 3.3 hieronder en na het verstrijken van de initiële periode zoals vermeld in artikel 3.1 hierboven.

3.3. Opzeggen geschiedt door te e-mailen naar service@cinevillepass.be. Een geldige opzegging bevat ten minste de naam waaronder de pashouder bij BACP bekend is.

3.4. BACP heeft tevens het recht een Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee de Algemene Voorwaarden niet naleeft. Met name de volgende gevallen vormen een grond voor opzegging van het Abonnement:

    Schenken of doorverkopen van tickets verkregen met de Pass; Terugbetaling vragen voor een zitplaats of e-ticket geboekt met de Pass; Het uitlenen of schenken van de Pass, hetgeen strikt persoonlijk is; Het niet betalen van Abonnementsgelden wanneer deze verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk, met dien verstande dat de Abonnee aansprakelijk blijft voor alle Abonnementsgelden die verschuldigd zijn op de effectieve opzeggingsdatum, niettegenstaande de opzegging; Fraude bij het samenstellen van het Abonnementsdossier (in het bijzonder valse aangifte van verplichte gegevens, vervalsing van bijlagen, enz;); Fraude bij het gebruik van de Pass, rechtstreeks of via een tussenpersoon; Agressief gedrag ten opzichte van klanten of personeel van de Bioscopen; Het verstoren van het verloop van Filmvertoningen in de Bioscopen op welke manier dan ook (bijv.: lawaai, gebruik van mobiele telefoons, veranderen van Bioscoop tijdens een sessie, enz.); Het niet naleven van de veiligheidsregels van de zaal (bijv. rookverbod in de zaal); Geweld, diefstal of opzettelijke beschadiging in Bioscopen; Onfatsoenlijk gedrag of gedrag dat in strijd is met de goede zeden.

De Pass van de Abonnee zal in dit geval door BACP worden geblokkeerd.

3.5. Indien BACP het Abonnement op grond van lid 4 van dit artikel heeft opgezegd en de minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden nog niet is verlopen, is de Abonnee gehouden om het Abonnementsgeld voor de resterende minimale abonnementsperiode te betalen. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald Abonnementsgeld.

3.6. Indien BACP een Abonnement op grond van lid 4 van dit artikel heeft opgezegd, behoudt BACP zich het recht voor te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten.

3.7. Indien een Abonnement door de Abonnee is opgezegd en de voormalig Abonnee wenst binnen één jaar na opzegging van het Abonnement een nieuw Abonnement af te sluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal vier volledige kalendermaanden en dient de Abonnee naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag van €25,- aan administratiekosten te voldoen aan BACP.

3.8. In geval van definitieve onderbreking van de Abonnementsformules van welke aard dan ook, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

    BACP stelt de Abonnee in kennis van de definitieve beëindiging van het Abonnement, In geval van betaling van het Abonnement door middel van automatische incasso wordt de automatische incasso van het Abonnementsgeld beëindigd vanaf de datum waarop het Abonnement wordt onderbroken. Indien het Abonnement in één keer volledig is betaald, vergoedt BACP de Abonnee pro rata temporis de te veel betaalde bedragen vanaf de datum waarop het Abonnement is onderbroken.
Artikel 4. Abonnementsgeld en betaling

4.1. De actuele hoogte van het Abonnementsgeld is te vinden op de website cinevillepass.be. BACP behoudt zich het recht voor de hoogte van het Abonnementsgeld te wijzigen. BACP stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte. De Abonnee heeft de mogelijkheid om de prijswijziging niet te aanvaarden. In een dergelijk geval heeft de Abonnee het recht het Abonnement op te zeggen per de datum dat de prijswijziging ingevoerd wordt, overeenkomstig de wijze zoals bepaald in artikel 3.4.

4.2. BACP behoudt zich het recht voor om per leeftijdscategorie verschillende tarieven te hanteren. Zo hanteert BACP voor jongeren onder de 26 jaar een gereduceerd tarief.

4.3. Het Abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische incasso door de Abonnee voldaan, met uitzondering van de eerste termijn. De eerste termijn dient door de Abonnee online te worden betaald. Door de betaling van de eerste termijn activeert de Abonnee de automatische maandelijkse incasso. De bankrekening waarmee de Abonnee de betaling voor de eerste termijn voldoet zal door BACP worden gebruikt voor de incasso van de daaropvolgende termijnen van het Abonnementsgeld.

4.4. De eerste termijn wordt berekend aan de hand van het aantal resterende dagen van de desbetreffende maand, gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met een maand Abonnementsgeld. Indien een Abonnement start na de 20e van de maand, betaalt de Abonnee ook de volledige volgende kalendermaand.

4.5. Door ondertekening c.q. online bestelling van het Abonnement (de overeenkomst) machtigt de Abonnee BACP, dan wel een door BACP aan te wijzen derde, tot incasso van het Abonnementsgeld.

4.6. De betaling van het Abonnementsgeld aan de kassa van een Bioscoop is niet mogelijk.

4.7. In geval van een bestelling van het Abonnement van de Pass, zendt BACP de tijdelijke Pass (in PDF-formaat) naar het opgegeven e-mailadres van de Abonnee nadat deze is overgegaan tot betaling van de eerste termijn.

4.8. BACP behoudt zich het recht voor om de Pass buiten werking te stellen in geval de incasso om welke reden dan ook wordt gestorneerd. De Pass wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde Abonnementsgeld op de rekening van BACP is bijgeschreven. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat de Pass buiten gebruik is geweest. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Abonnee worden niet opgeschort door de buiten gebruikstelling van de Pass. De minimale abonnementsperiode van bier volledige kalendermaanden dient betaald te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de Pass.

4.9. Indien de Abonnee niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal BACP de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. Hiervoor gelden de bedragen zoals vastgelegd in de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten die BACP redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor de rekening van de Abonnee.

Artikel 5. Levertijd van de Pass

5.1. De Pass wordt uiterlijk 2 weken na de aanvraag bij de Abonnee thuisbezorgd. Levertijden kunnen niet worden aangemerkt als een fatale termijn. BACP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering.

5.2. Indien de Pass online wordt aangeschaft dan zal binnen 24 uur een tijdelijke Pass (in PDF-formaat) aan de Abonnee via het opgegeven e-mailadres worden verstrekt.

Artikel 6. Verlies, beschadiging of diefstal

6.1. Van verlies, beschadiging of diefstal van de Pass maakt de Abonnee zo spoedig mogelijk melding bij de Klantenservice.

6.2. Na een melding, zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel, kan een nieuwe Pass worden toegestuurd door BACP aan de Abonnee. In geval van beschadiging dient de beschadigde Pass aan BACP te worden opgestuurd, of aan de kassa te worden ingeleverd.

6.3. Indien geen beschadigde Pass wordt ingeleverd kost een vervangende Pass de Abonnee €10,-. BACP is gerechtigd dit bedrag middels automatische incasso van de rekening van de Abonnee te incasseren.

6.4. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van het Abonnementsgeld over de periode dat de Pass niet kan worden gebruikt door verlies, beschadiging of diefstal.

Artikel 7. Klantgegevens

7.1. De Abonnee brengt BACP onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, dan wel het rekeningnummer van de Abonnee.

7.2. BACP is nimmer aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens door de Abonnee. Eventuele schade - in welke vorm dan ook - door de Abonnee geleden wegens foutief ingevulde gegevens kan dan ook niet worden verhaald op BACP. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.

7.3. BACP hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De BACP verwerkt de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Bijgevolg voldoet BACP aan de principes van transparantie, respect voor keuzevrijheid, recht op toegang, overdracht en rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is alleen van toepassing op de BACP en niet op derden.

7.4. Bij het bestellen van een Abonnement of het gebruik van de Pass, vraagt de BACP de Abonnee om persoonsgegevens te verstrekken, die met name kunnen bestaan uit:

    Identificatie- en contactgegevens: achternaam, voornaam, adres en woonplaats; e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, enz; Financiële gegevens: bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder, enz; Verbindingsgegevens met betrekking tot een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, beveiligingsvraag en -antwoord, IP-adres, verbindingstijden... ; Informatie met betrekking tot bestelde sessies, interessecentra, voorkeuren die via onze internetsite worden doorgegeven, enz; Klachten, opmerkingen, suggesties, verzonden e-mails; Andere gegevens en inhoud uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld door de gebruiker via de website.

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het identificeren van Abonnees, het verwerken van Abonnementen, voor statistische doeleinden en, meer in het algemeen, voor het beheren van klantrelaties.

7.5. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld en worden alleen bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen BACP en de Abonnee. Persoonlijke gegevens worden door BACP verwerkt voor de volgende doeleinden:

    Het afsluiten en uitvoeren van het Abonnement, zoals het bestellen van tickets voor de Filmvertoningen, evenals de facturatie, opvolging en inning van deze facturen; De verbetering en optimalisatie van de service, evenals de optimalisatie van de algemene, commerciële en marketingstrategieën van BACP; Het versturen van incidentele nieuwsbrieven, facturen, kennisgevingen van nieuwe inhoud, bevestigingsberichten, uitnodigingen en nieuwsbrieven met betrekking tot de activiteiten van Cineville; Andere specifieke doeleinden waarvoor afzonderlijke toestemming kan worden gevraagd.

7.6. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

7.7. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te verzoeken om rectificatie en om het gebruik van hun persoonsgegevens te beperken, hun persoonsgegevens bij te werken en te verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens door een verzoek te sturen naar service@cinevillepass.be.

7.8. BACP bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, bij niet-gebruik worden de gegevens na drie jaar verwijderd.

7.9. BACP is zich bewust van het belang van vertrouwelijke behandeling en bescherming van informatie die de gebruiker op het internet verstrekt. De veiligheid van gegevens op het internet heeft voor de BACP de hoogste prioriteit. BACP streeft ernaar haar technologie voortdurend bij te werken om de vertrouwelijke behandeling van de informatie die de abonnee verzendt te waarborgen.

Artikel 8. Klantenservice

Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het Abonnement, betalingen, verlies, beschadiging en/of diefstal van de Pass, het opzeggen van een Abonnement en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij klantenservice van BACP. Deze is bereikbaar via service@cinevillepass.be.

Artikel 9. Inschakelen derden

Cineville heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen.

Artikel 10. Klachten

Een klacht over een bezoek aan een Bioscoop dient te worden gericht aan de betreffende Bioscoop. Voor vragen met betrekking tot de Pass kan de Abonnee talloze antwoorden vinden op de site of contact opnemen met de Klantenservice.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de rechtsverhouding tussen Cineville en de Abonnee en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

Nog geen antwoord op je vraag?

Je kunt ook een e-mail sturen naar service@cinevillepass.be. We reageren meestal binnen een paar uur.

Neem contact met ons op